5.1. Cijene

5.1. Cijene

5.1.1. Cijene standardnih usluga
Cijene standardnih usluga operatora sustava skladišta plina definirane su Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina, a obračunavaju se na temelju Odluke o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).

Dana 16. prosinca 2016. godine HERA je na sjednici Upravnog vijeća donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za drugo regulacijsko razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2021. godine.

 
5.1.2. Cijene nestandardnih usluga
Cijene nestandardnih usluga definirane su Cjenikom nestandardnih usluga u skladu s Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 48/2018) i Odlukom o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017. - 2021.