3.1. Rezervacija kapaciteta

3.1. Rezervacija kapaciteta

1. Rezervacija SBU-a

Preduvjet za ugovaranje usluga operatora jest podnošenje zahtjeva za rezervaciju kapaciteta koje energetski subjekt sa zakonskim pravom na pristup sustavu skladišta plina podnosi operatoru na objavljenim obrascima, a u skladu s rokovima propisanima Pravilima korištenja sustava skladišta plina (NN 50/2018) te Izmjenama i dopunama Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 26/20.) (dalje: Pravila).
 
Operator sustava skladišta plina, sukladno članku 72.c. Pravila, objavljuje relevantne informacije za ugovaranje usluge SBU-a od 1. 4. 2021. do 31. 3. 2026.
 
Raspodjela standardnih paketa skladišnog kapaciteta:

Nakon zaprimanja Zahtjeva za rezervaciju SBU-a operator sustava skladišta provodi postupak raspodjele SBU-a sukladno Pravilima.
 • Operator će uz obavijest o dodjeli SBU-a Korisniku dostaviti i Ugovor o skladištenju plina i Opće uvjete korištenja sustava skladišta plina, kao i Potvrdu o ugovorenoj usluzi SBU-a, a Korisnik ih je dužan potpisati i vratiti operatoru u roku od 10 (dana) dana od dana zaprimanja.
 • Ostane li neraspodijeljenih SBU-a na godišnjoj razini ili ako Operator ponuđeni Ugovor za ugovaranje usluge SBU-a te tražena sredstva osiguranja plaćanja ne primi u propisanom roku, Operator može navedene kapacitete ponuditi na tržištu u skladu s Pravilima ili kao stalne pojedinačne usluge ili kao paket novih proizvoda.
 • Detaljnije informacije o procedurama korištenja kapaciteta sustava skladišta plina možete naći u poglavlju V. Pravila.  

POJEDINAČNE USLUGE OPERATORA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

2. Rezervacija stalnih pojedinačnih usluga  


Operator sustava skladišta plina na svojoj internetskoj stranici objavit će sve potrebne informacije o stalnim pojedinačnim uslugama koje namjerava ponuditi
(opis ponuđene usluge; početak i razdoblje tijekom kojega se nudi pojedina usluga; postupak rezervacije; pravila raspodjele).

Rokovi za rezervaciju stalnih pojedinačnih usluga:
 
Za razdoblje zakupa Rok operatoru za objavu potrebnih informacija Rok korisniku za podnošenje zahtjeva za rezervaciju
Godišnje 10. rujna Do 25. rujna tekuće skladišne godine za sljedeću skladišnu godinu
Mjesečno Najkasnije do petog dana tekućeg mjeseca za sljedeći mjesec/e Do desetog dana u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec/e (najduže do kraja skladišne godine)
Dnevno Do 9:00 sati u tekućem danu za sljedeći dan/e  Do 9:30 sati u tekućem danu za sljedeći plinski dan*

*Iznimno, rezervacija za dan ili dane blagdana i prvi sljedeći radni dan iza blagdana podnosi se tijekom radnog dana koji neposredno prethodi danu ili danima blagdana

Zahtjev za rezervaciju stalne pojedinačne usluge obvezujuća je ponuda podnositelja zahtjeva za ugovaranje pojedine stalne pojedinačne usluge.
Podnositelji zahtjeva za rezervaciju stalne pojedinačne usluge koji nisu u ugovornom odnosu s operatorom sustava skladišta plina dužni su u trenutku podnošenja zahtjeva uz njega priložiti: 
 • izvod iz sudskog registra ili odgovarajući dokaz da je osoba ovlaštena djelovati u ime podnositelja zahtjeva
 • kopiju važeće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti kojom ostvaruje pravo pristupa skladištu
 • obrazac o bonitetu BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana za tvrtke sa sjedištem u RH
 • iznimno za tvrtke sa sjedištem izvan RH od sudskog tumača ovjerene prijevode na hrvatski jezik financijskih izvješća za protekle tri godine ili drugi relevantan dokaz financijske sposobnosti sukladan propisima države sjedišta podnositelja
 • dokaz o uplati novčanog pologa ili bankovnu garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 10%-tne vrijednosti usluge skladištenja iz dostavljenog zahtjeva, s tim da iznos ne može biti manji od 100.000,00 kn niti veći od 1.300.000,00 kn, a koju će Operator vratiti podnositelju zahtjeva nakon obostrano potpisanog Ugovora o skladištenju
 • iznimno od prethodno navedenoga, samo u slučaju pisane suglasnosti Operatora, podnositelj zahtjeva može dostaviti i običnu zadužnicu koju će Operator vratiti podnositelju nakon obostrano potpisanog Ugovora o skladištenju.

Obrasci za rezervaciju stalnih  pojedinačnih usluga zakupa:
*Napomena, operator sustava skladišta plina trenutno ne raspolaže kapacitetima za ponudu  stalnih pojedinačnih usluga
 
 
3. Rezervacija prekidivih nenominiranih kapaciteta

Zahtjev za rezervaciju prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja ili  zahtjev za rezervaciju prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini podnose se na objavljenim obrascima najmanje 2 (dva) radna dana prije početka korištenja usluge.
 • Prekidivi nenominirani kapaciteti utiskivanja i prekidivi nenominirani kapaciteti povlačenja na dnevnoj razini dodijeliti će se na zahtjev svakom Korisniku, koji ima ugovoren SBU.
 • Dostava Zahtjeva za rezervaciju prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja ili prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini obvezujuća je ponuda korisnika sustava skladišta plina za ugovaranje usluge prekidivoga nenominiranog kapaciteta.
 • Operator sustava skladišta plina dužan je obavijestiti korisnika sustava skladišta plina o dodjeli prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja i/ili nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini 2 (dva) radna dana prije početka korištenja usluge i dostaviti mu Potvrdu o ugovorenoj usluzi - utiskivanje / povlačenje temeljem koje stječe pravo na nominaciju prekidivih nenominiranih kapaciteta.