Upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resursima

Svakako valja istaknuti da su svi elementi društvene odgovornosti sastavni i svakodnevni dio poslovanja Društva: od primjene vrhunskih poslovnih norma, optimiziranja ljudskih resursa i njihova kontinuiranog obrazovanja, transparentnog izvještavanja, odgovornosti pri upravljanju sustavom, visokih standarda zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenika, kao i brige za okoliš pa sve do odličnih odnosa s lokalnim zajednicama u kojima PSP djeluje i pruža im kontinuiranu financijsku potporu u skladu s njihovim potrebama.
Tvrtka Podzemno skladište plina iznimnu pažnju posvećuje kontinuiranom usavršavanju i osposobljavanju svojih zaposlenika, jer su za obavljanje poslova potrebna specifična stručna znanja. Kompetentni, educirani i stručni zaposlenici najvažniji su čimbenik uspješnosti.

Djelovanje PSP-a određeno je brojnim hrvatskim i europskim direktivama, zakonima, pravilima i preporukama iz više različitih i na prvi pogled nespojivih djelatnosti, ali i internim pravilima i smjernicama koje obuhvaćaju odnos prema radu, suradnicima, poslovnim partnerima, zaštiti zdravlja, sigurnosti, zaštiti okoliša, poštivanju zakona i običaja, smjernice protiv sukoba interesa i mehanizme nadzora. Navedena stremljenja PSP-a potvrđena su certifikatom OHSAS 18001:2007, kojim se potvrđuju visoki standardi u zaštiti zdravlja i sigurnosti zaposlenika na radnom mjestu. Uz poštovanje svih prava radnika, redovitu isplatu plaća i stimulacija, osiguravanje mogućnosti za edukaciju i usavršavanje u svijetu, PSP je status poželjnog poslodavca potvrdila i organiziranjem raznih redovnih sportskih aktivnosti za svoje zaposlenike te pomaganjem zajednici u kojem djeluje.

No društveno odgovorno poslovanje tvrtke PSP vidljivo je i iz pona­šanja prema poslovnim partnerima, a ponajprije iz odnosa prema zaposlenici­ma. U tvrtki PSP uspjeh se mjeri pravodobnim pod­mirivanjem svih obveza, korektnošću prema par­tnerima, ali i poštovanjem rada svih svojih zaposlenika. Svi elementi druš­tvene odgovornosti sastavni su dio poslo­vanja tvrtke koje se provodi u skladu s brojnim hrvatskim i europskim zakonima, pravilima, direktivama i pre­porukama iz područja energetskih dje­latnosti, ali i internim pra­vilima i smjernicama koji obuhvaćaju etički kodeks odnosa pre­ma radu, suradnicima i po­slovnim partnerima, kao i zaštitu zdravlja, sigurnosti te okoliša. Upravljanje sustavom kvalite­te u Podzemnom skla­dištu plina d.o.o. osmišlje­no je i provodi se u skladu sa svim uvjetima međuna­rodno priznate norme ISO 9001:2008., a od 15. srpnja 2010. godine cer­tificirao ga je i Bureau Veritas Croatia d.o.o.
PSP je nositelj certifikata ISO 18001 kao potvrde visokih standarda u za­štiti zdravlja i sigurnosti svojih za­poslenika.

S druge, pak, strane, tvrtka Podzemno skladište plina od svih zaposlenika očekuje da u okviru svojega radnog mjesta odgovorno i djelotvorno obavljaju poslove i radne zadatke, a Uz navedeno kandidat/kandidatkinja mora imati ova osobna svojstva: sistematičnost, preciznost, ažurnost, komunikativnost, orijentiranost k rješenju, samostalnost u radu, spremnost na učenje i stjecanje novih znanja te spremnost za timski rad.