Sektor tehnološkog upravljanja

Sektor tehnološkog upravljanja

direktor: Laslo Farkaš Višontai, dipl. ing. naft. rud.

SEKTOR TEHNOLOŠKOG UPRAVLJANJA odgovoran je za sigurno i pouzdano upravljanje hrvatskim sustavom skladišta plina, njegovo održavanje i razvoj. To znači da su zaposlenici STU-a zaduženi za stalni nadzor i vođenje svih tehnoloških procesa skladištenja prirodnog plina u geološkim formacijama (proces utiskivanja plina u ležište, reguliranje i optimizaciju povlačenja plina iz ležišta, njegovo sabiranje i pripremu za isporuku u plinski transportni sustav Republike Hrvatske), za održavanje procesnih postrojenja i njihovo kontinuirano tehničko-tehnološko unaprjeđenje, kao i za razvoj nacionalnog sustava skladišta plina te pripremu i izgradnju objekata i postrojenja u vlasništvu Društva.
Riječ je o operativnom nadzoru, upravljanju i održavanju: šest bušotinskih platforma (PF-1, PF-2, PF-3, PF-4, PF-5 i PF-6) s ukupno 37 bušotina (radne, mjerne, kontrolno-mjerne, utisne za povratno utiskivanje ležišne vode), kompresorskog postrojenja s pet kompresorskih jedinica, priključnih plinovoda te postrojenja za pripremu plina (dehidracijske kolone s regeneracijama), mjerenja plina (turbinska i ultrazvučna mjerila) i ostalih pomoćnih procesnih jedinica. 
Kompletan sustav rada podzemnog skladišta plina automatiziran je, a nadzire se i njime se upravlja iz kontrolno-upravljačkog centra (kontrolna sala) na postrojenju PSP-a Okoli.
Od ukupno 82-je zaposlenika PSP-a, njih čak 54-ero radi u Sektoru tehnološkog upravljanja, i to u okviru triju poslovnih jedinica:

Služba rudarske i procesne tehnologije zadužena je za vođenje, upravljanje, nadziranje i organizaciju svih tehnoloških procesa i aktivnosti što se provode u okviru integriranoga tehnološkog sustava koji čine: geološko ležište, bušotine, platforme, priključni plinovodi, objekti za tehnološku pripremu plina za transport, kompresorska stanica, mjerna stanica, otpremno-dopremni plinovod i operativni centar. Operativni centar neprekidno nadzire i vodi cjelokupni tehnološki proces utiskivanja i povlačenja plina s pomoću instaliranog sustava nadzora i upravljanja (SCADA) te tako, ovisno o trenutačno raspoloživim skladišnim kapacitetima i tehnološkim mogućnostima, a u koordinaciji s korisnicima skladišta, osigurava modalitet pri pružanju usluge u skladu sa satnim, dnevnim ili sezonskim zahtjevima. Naime, zbog različitih zahtjeva ponude i potražnje, tehnološki proces utiskivanja i povlačenja prirodnog plina svojom funkcijom dinamičkog uravnoteženja jamči siguran i pouzdan rad plinskog sustava Republike Hrvatske.U Službi se prati i analizira rad svih radnih bušotina, kontrolno-mjernih bušotina i utisnih bušotina za slojnu vodu te se nadzire izvođenje rudarskih radova.

Služba održavanja planira i provodi sve aktivnosti vezane uz pripremu, organizaciju, koordinaciju i održavanje procesne opreme, uređaja te instalacija na postrojenju. Rad Službe redovito se usklađuje s najnovijim zakonskim propisima, pravilnicima i tehničkim preporukama, a kako bi se osigurale tehnička funkcionalnost i raspoloživost postrojenja za sigurno i uspješno provođenje svih tehnoloških procesa skladištenja prirodnog plina.

Služba razvoja i investicija obavlja poslove istraživanja energetskog potencijala tržišta prirodnim plinom, izrade i revizije dugoročnih i srednjoročnih planova razvoja sustava skladišta plina, izrade projekata, elaborata, studija, idejnih rješenja, tehničkih podloga i ostale dokumentacije koja je potrebna za koncipiranje razvojnih i investicijskih projekata, izrade investicijskih studija i druge dokumentacije nužne za donošenje investicijskih odluka, kao i pripreme, koordiniranja i vođenja razvojnih i investicijskih projekata u skladu s postavljenim planovima Društva do primopredaje. Te aktivnosti obuhvaćaju: projektiranje ili izradu stručnih podloga za potrebe projektiranja, ishođenje potrebnih dozvola, uvjeta, suglasnosti i sl. od mjerodavnih institucija, planiranje nabave za potrebe projekata, izradu, usuglašavanje i odobravanje tehničkih specifikacija (dokumentacije), pokretanje postupaka nabave i davanje stručnih mišljenja u postupku nabave, upravljanje troškovima projekata, financijski nadzor i izradu izvješća o tijeku i ostvarenju investicija, suradnju sa stručnim ustanovama, institucijama i tijelima državne uprave, praćenje suvremenih tehničkih, tehnoloških i informatičkih postignuća i istraživanje mogućnosti njihove primjene radi povećanja učinkovitosti, pouzdanosti i sigurnosti sustava skladišta plina te praćenje i sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima iz područja skladištenja plina s naglaskom na mogućnost razvoja, uključivanja i iskorištavanja skladišnih potencijala Društva.